Chuyên mục chỉ đạo điều hành

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ

Thực hiện Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc ...

Sở Công Thương giải quyết đơn đề nghị thay đổi vị trí cột điện của gia đình bà Đặng Thị Hân

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Sở Công Thương nhận được Đơn xin thay đổi vị trí cột điện của Bà Đặng Thị Hân có địa chỉ thường trú tại: Lô đất số 03TT, ...

Công khai ngân sách nhà nước của Sở Công Thương Ninh Bình

hực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ...