Các khu, cụm công nghiệp

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG HƯỚNG

31/01/2023

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Đồng Hướng   Địa điểm Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn   Diện tích theo Quy hoạch 67,12 ...

CỤM CÔNG NGHIỆP GIA VÂN

31/01/2023

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Gia Vân Địa điểm Xã Gia Vân, huyện Gia Viễn Diện tích theo Quy hoạch 74,76 ha Diện tích ...

Giới thiệu chung về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

20/08/2022

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, theo đó đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh quy hoạch 25 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện ...

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH THƯỢNG

19/08/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Thượng Địa điểm Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Diện tích theo Quy hoạch 71,494 ...

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH NHẠC

19/08/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Nhạc Địa điểm Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 37,18 ha Diện ...