Khuyến công

Triển khai thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

22/06/2020

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.

Tình hình thực hiện Chương trình khuyến công Giai đoạn 2016-2020

24/03/2020

Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, từng bước góp phần đổi mới công nghệ, cải tiến máy móc ...

Đánh giá 02 năm thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

24/03/2020

Thực hiện văn bản số 100/UBND-VP5 ngày 18/02/2020 của UBND về việc báo cáo đánh giá 02 năm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phòng Khuyến công và tiết kiệm năng lượng triển khai nội dung hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Kết quả nghiệm thu các đề án Khuyến công Quốc Gia 2019

19/09/2019

Được sự quan tâm của Cục Công Thương địa phương, UBND tỉnh Ninh Bình, Sở công thương và các ngành có liên quan.Trong những năm qua công tác khuyến công ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu. Cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công được hoàn ...

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình

02/08/2019

Ngày 20/5/2019, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình.