Thông tin lãnh đạo

I) Lãnh đạo Sở: 
1) Giám đốc: 
+ Ông HOÀNG TRUNG KIÊN 

- Điện thoại: 0229.3.874.623 

2) Phó Giám đốc: 
+ Ông NGÔ MINH KIM 
- Điện thoại: 0229.3.873.411 

3) Phó Giám đốc: 
+ Ông TRẦN DUY TUẤN 
- Điện thoại: 0229.3.871.047 
 

II) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: 

+ Văn phòng Sở 

- Chánh Văn phòng: Bà Phạm Thị Tuyết Lan

- Điện thoại: 0229.3.881.954 

- Email: tuyetlanctnb@gmail.com

+ Phòng Thanh tra 

- Chánh Thanh tra: Bà Đỗ Thị Giàn

- Điện thoại: 0229.3.896.438 

- Email: gianctnb@gmail.com

+ Phòng Kế hoạch - Tài Chính - Tổng hợp 

- Trưởng phòng: Ông Phạm Ngọc Quang

- Điện thoại: 0229.3.872.517 

- Email: congthuongnb@gmail.com

+ Phòng Quản lý năng lượng 

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tiến

- Điện thoại: 0947.183.388

- Email: tiennguyensct@gmail.com

+ Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường 

- Trưởng phòng: Ông Đào Thanh Tân

- Điện thoại: 0229.3.883.293 

- Email: tanctnb@gmail.com

+ Phòng Quản lý thương mại 

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Khải Hoàn

- Điện thoại: 0229.3.874.350 

- Email: hoannbqltt@gmail.com

+ Phòng Quản lý công nghiệp 

- Trưởng phòng: Ông Lê Văn Hoan

- Email: lehoan65@gmail.com

- Điện thoại: 0229.3.886.215 

+ Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu 

- Trưởng phòng: Ông Đỗ Ngọc Tân

- Điện thoại: 0229.3.883.300 

- Email: tan38f5@gmail.com 

2) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 

+ Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp 

- Giám đốc: Vũ Văn Hưng

- Điện thoại/Fax: 0229.3.887.504; 0229.3.883370 
- Email: ttkhuyencongvaxuctiennb@gmail.com

- Điện thoại: 0229.3.988.686
- Email: trungtamcumcongnghiepnb@gmail.com