Chuyển đổi số

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và Cải cách hành chính” trong Cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024

10/06/2024

Với mục đích tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cải cách hành chính. Công đoàn ...

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024

22/05/2024

Với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, Luật Căn cước cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao ...

Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

17/05/2024

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 960/KH-BCĐ về kế hoạch Hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công thương Ninh Bình năm 2024 nhằm thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể ưu tiên để thực hiện chủ ...

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 03/4/2024 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2025

15/05/2024

Ngày 14/5/2024, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 921/KH-SCT về việc Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 03/4/2024 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2025.

Cảnh báo phát hiện mã độc trojan Redline Stealer gây ảnh hưởng trên các hệ thống thông tin

29/04/2024

Qua công tác giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận thông tin liên quan đến mã độc trojan Redline Stealer được sử dụng để tấn ...