Quy hoạch - Kế hoạch

Sở Công Thương Ninh Bình tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn

21/06/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kế hoạch Tổ chức “ Hội chợ Triển lãm Hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Ninh Bình năm 2015”

20/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-TBND ngày 28/11/2014 của Tiểu Ban nội dung - Ban Tổ chức đón bằng công nhận Di sản Văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An về việc thực hiện nhiệm vụ tại Lễ đón Bằng Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới ...

Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

20/06/2019

UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ CÔNG THƯƠNG Số: / KH - SCT    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Ninh Bình, ngày tháng 12 năm 2014    KẾ HOẠCH Phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm ...