Chính sách đầu tư

Quan điểm, định hướng, mục tiêu của chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Ninh Bình

20/07/2022

Quan điểm xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Ninh Bình Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả họp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và ...

Danh mục dự án ưu tiên thu hút và kêu gọi đầu tư 2016 -2020 tỉnh Ninh Bình

11/07/2019

Ngày 10-12-2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh mục 22 dự án ưu tiên thu ...

Quyết định phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình

19/06/2019

Ngày 22/5/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 590/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình​ Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh mục 20 ...

Bổ sung ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình

18/06/2019

Ngày 24/3/2016, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 416/QĐ-UBND về việc bổ sung ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo quyết định này, các dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (thuộc lĩnh vực xây dựng ...

20 dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015

18/03/2019

Ngày 19-10-2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 822/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh mục 20 dự án, bao gồm: 3 dự ...