Làng nghề, nghệ nhân

Nguyễn Hữu Túc

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Nguyễn Hữu Túc 2. Năm sinh 1973 3. Nghề được phong tặng Đá mỹ ...

Nguyễn Văn Nhượng

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Nguyễn Văn Nhượng 2. Năm sinh 1973 3. Nghề được phong tặng Đá mỹ ...

Đỗ Đức Tạo

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Đỗ Đức Tạo 2. Năm sinh 1973 3. Nghề được phong tặng Đá mỹ ...

Đỗ Đức Ánh

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Đỗ Đức Ánh 2. Năm sinh 1976 3. Nghề được phong tặng Đá mỹ ...

Vũ Mạnh Hùng

28/06/2016

TT Thông tin 1. Tên nghệ nhân Vũ Mạnh Hùng 2. Năm sinh 1983 3. Nghề được phong tặng Gỗ mỹ ...