Quản lý bán hàng đa cấp

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

10/01/2024

Lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. - Gửi qua dịch vụ bưu chính công ...

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

10/01/2024

Lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. - Gửi qua dịch vụ bưu chính công ...

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

10/01/2024

Lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. - Gửi qua dịch vụ bưu chính công ...

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

10/01/2024

Lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp Cơ quan thực hiện Sở Công Thương Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. - Gửi qua dịch vụ bưu chính công ...