Giới thiệu tổng quan

Địa chỉ: Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3.881.954, Fax: 229.3.871048, Email: qlxnknb@gmail.com Sở Công Thương Ninh Bình được thành lập từ tháng 3/2008 trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Công Nghiệp và Sở Thương Mại - Du lịch theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 4/3/2008 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Mô hình tổ chức hiện nay gồm 7 phòng ban chuyên môn gồm: Văn Phòng, Thanh Tra, Phòng Công nghiệp, Phòng Thương mại, Phòng Năng lượng, Phòng Kỹ thuật an toàn, Phòng Xuất nhập khẩu và 01 đơn vị trực thuộc là: Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Đầu tư phát triển cụm công nghiệp. 
Sở Công Thương có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
I. Chức năng
Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; dầu khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nô công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chê biên khác; tiêu thủ công nghiệp; khuyên công; hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn; sản xuât và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn. 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1.1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương và các văn bản khác theo phân công của Úy ban nhân dân tỉnh;
b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong phạm vi quản lý của Sở Công Thương;
c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về công thương cho Sở Công Thương, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là ủy ban nhân dân cấp huyện);
d) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương; dự thảo quyêt định quy định cụ thê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương;
đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ngành công thương thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.
2. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh: Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh theo phân công.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuấn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực công thương được cơ quan nhà nước có thâm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dân, phô biên, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.
4. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:
a) Về công nghiệp cơ khí, luyện kim và công nghiệp điện tử:
Tham mưu xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đê án, chính sách phát triên ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp điện tử; phát triên các sản phâm cơ khí, điện tử trên địa bàn tỉnh.
b) Về công nghiệp hỗ trợ:
Tham mưu xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và phối họp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện kê hoạch, chương trình, đê án, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hô trợ trên địa bàn tỉnh.
c) Về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:
Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải trên địa bàn tỉnh;
Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định; tổ chức thực hiện công tác cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp được ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền; thực hiện công tác thanh tra, kiêm tra, giám sát việc đảm bảo các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực;
Thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương theo đề nghị của đơn vị phân phối điện hoặc đơn vị phân phối và bán lẻ điện;
Chủ trì và phối họp với đơn vị điện lực liên quan trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung câp điện trong hệ thống điện; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý;
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện, quản lý nhu cầu điện; thực hiện công tác tập huân, sát hạch và câp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý;
Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp họp đồng mua bán điện có cấp điện áp dưới 1 lOkV theo quy định;
Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị bán lẻ điện thuộc địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định; thanh tra, kiêm tra và giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa diêm cho thuê nhà thuộc địa bàn quản lý theo quy định;
Thẩm tra, trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp kêt họp mua điện từ hệ thông điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chô; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khôi);
Tổ chức lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn áp dụng mô hình quản lý năng lượng; Kiêm tra, giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật vê sử dụng năng lượng tiêt kiệm và hiệu quả do cơ quan nhà nước có thẩm quyên ban hành trong công nghiệp, kinh doanh, thương mại và dân dụng; Tổng họp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đăng tải trên website www.dataenergy.vn và gửi văn bản vê Bộ Công Thương;
Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định vê hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiêt kiệm và hiệu quả, các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thuộc địa bàn quản lý;
Thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình ngành Điện theo quy định của pháp luật.
d) Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường):
Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) theo quy định của pháp luật về xây dựng;
Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về kỳ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản của cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản;
Tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn; tô chức thanh tra, kiêm tra tình hình thực hiện sản xuât, kinh doanh khoáng sản; các điểm khai thác, vận chuyển, chế biến, các bãi tập kết, mua bán khoáng sản nhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng sản xuất, kinh doanh khoáng sản trái phép.
đ) Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp:
Tổ chức thực hiện, chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
Chủ trì, phôi hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh tuyên truyên, phô biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyến hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật;
Thẩm định và cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân;
Cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;
Huấn luyện, kiểm tra huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đuợc phân công, phân cấp tại Luật hóa chất, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan.
e) Về công tác quản lý an toàn đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và thanh tra, kiêm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương;
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, an toàn trong quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, xăng dầu, khí và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt vê kỹ thuật an toàn; huân luyện an toàn hóa chât; huân luyện về kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí; công tác tập huân đôi với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, người xếp, dỡ, thủ kho trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;
Xây dựng kế hoạch huấn luyện, kiểm tra, xếp bậc, cấp thẻ an toàn điện đối với người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miên núi, biên giới, hải đảo thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiêt bị, dụng cụ điện theo quy định;
Chủ trì thẩm định, chấp thuận tài liệu an toàn theo quy định của pháp luật;
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí; Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào chai, vào xe bôn, Giây chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải;
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở,^ công trình ngành công thương trên địa bàn quản lý thực hiện công tác phòng chông thiên tai và ứng cứu khẩn cấp theo quy định.
g) Về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý:
Thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Quy trình vận hành đơn hồ thủy điện; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp;
Tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đông kiêm tra, đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão;
Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của tỉnh và đập, hồ chứa thủy điện xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
Tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện; tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông số kỹ thuật, thông tin quản lý đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn; báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương;
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh;
Báo cáo kết quả tổng hợp thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn, gửi ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương.
h) Về bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp môi trường:
Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật vê bảo vệ môi trường, phát triên công nghiệp môi trường và ưu đãi, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp môi trường phù họp với quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương;
Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương tại địa phương theo quy định;
Chủ trì thực hiện Đồ án phát triển công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ phát triển công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn, các chương trình, dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu ngành công thương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;
Thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về các chỉ tiêu thống kê môi trường thuộc phạm vi ngành công thương;
Định kỳ hàng năm tổng kết, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan tình hình thực hiện phát triển công nghiệp môi trường của địa phương theo quy định.
i) Về an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:
Triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: công nghiệp tiêu dùng (dệt - may, da - giầy, giây, sành sứ, thủy tinh, nhựa); công nghiệp thực phâm (rượu, bia, nước giải khát, sữa chê biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phâm khác theo quy định của Chính phủ);
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; triên khai thực hiện công tác quản lý nhà nước vê an toàn thực phâm từ khâu sản xuât, chê biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chê biên từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thuong và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thuơng mại và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phâm thuộc phạm vi quản lý của Sở;
Huớng dẫn, tuyên truyền pháp luật, chủ trì, phối họp kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đôi với tât cả các loại thực phâm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phâm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn.
k) Về khuyến công:
Chủ trì, tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương;
Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công phù họp với quy định của pháp luật và điều kiện tại địa phương; tham mưu câp có thâm quyên bảo đảm nguôn vôn từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn;
Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công địa phương. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triến khai kế hoạch, đề án, nhiệm vụ khuyến công hàng năm trên địa bàn; chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu và kiêm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyên công đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và các quy định hiện hành;
Tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ vê khuyên công; đào tạo, bôi dưỡng kiên thức cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác khuyên công địa phương;
Theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan về công tác khuyến công tại địa phương theo quy định.
l) Về cụm công nghiệp:
Thực hiện chức năng cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;
Xây dựng, trình và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp sau khi được cơ quan có thâm quyên phê duyệt; xây dựng, trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chê quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đâu tư xây dựng hạ tâng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chê một cửa, một cửa liên thông;
Chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp;
Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đâu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuạt, sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp, các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm: thu hồi đất, cho thuê đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận phương án phòng cháy, chữa cháy) theo quy định, phân công, ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh;
Chủ trì thanh tra, kiểm tra, đánh giá thực hiện phương án phát triển, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; xử lý hoặc đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp; xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn.
m) Về tiểu thủ công nghiệp:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình và tổ chức hướng dẫn, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triến doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành công thương, làng nghề tiếu thủ công nghiệp sau khi được cơ quan có thấm quyền phê duyệt.
n) Về sản xuất và tiêu dùng bền vững:
Tổ chức thực hiện Chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm thúc đấy và phát triến lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh.
o) Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.
p) Về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa
Chủ trì, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phấm hàng hóa;
Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.
5. Về thương mại
a) Thị trường trong nước:
Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý và phát triển: các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại như chợ, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, sở giao dịch hàng hóa, trung tâm hội chợ, triển lãm, trung tâm đấu giá hàng hóa và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác; các loại hình tổ chức, hình thức và phương thức kinh doanh thương mại, như hợp tác xã thương mại, bán buôn, bán lẻ, đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, dịch vụ thương mại, hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
Chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tố chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triên các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;
Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương;
Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng miền núi, vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);
Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ốn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;
Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân vùng miền núi, vùng dân tộc. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.
b) Về xuất khẩu, nhập khẩu:
Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đê án liên quan trong lĩnh vực xuât nhập khâu hàng hóa; quản lý, theo dõi hoạt động xuât khâu, nhập khâu hàng hóa; phát triên dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;
Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam.
c) Về thương mại điện tử và kinh tế số:
Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triên hạ tâng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử và kinh tế số, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.
d) Về xúc tiến thương mại:
Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền;
Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đén thương mại và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đên thương mại;
Kiểm tra, tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính đồng cấp về sô tiền theo quyết định thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nuớc 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyên mại;
Tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương về các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn và thực hiện các chương trình, kê hoạch, đề án theo phân công;
Phối họp với Bộ Công Thương trong việc quản lý hoạt động của các Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
e) Về quản lý cạnh tranh:
Tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh trên địa bàn tỉnh;
Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và văn bản ban hành có nội dung không phù họp với pháp luật cạnh tranh.
g) Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp:
Chủ trì, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa câp trên địa bàn tỉnh theo thâm quyên;
Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế phối họp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiêm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn;
Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa câp;
Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xác nhận tiếp nhận thông báo châm dứt hoạt động bán hàng đa câp tại địa phương;
Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa câp;
Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa câp;
Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp;
Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công Thương về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.
h) Về phòng vệ thương mại:
Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật phòng vệ thương mại bao gôm: chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trên địa bàn tỉnh;
Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật vê phòng vệ thương mại;
Đầu mối chủ trì hỗ trợ hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn ứng phó với các vụ việc điều tra, rà soát chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài;
Tổng họp số liệu, tình hình hoạt động, thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh liên quan đến vụ việc vê phòng vệ thương mại, phôi hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại trong công tác cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại;
Phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại rà soát, cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề liên quan đến việc điều tra, thẩm tra, thanh tra, kiêm tra chuyên ngành về phòng vệ thương mại đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
Đầu mối thu thập và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại vê chính sách và thực tiên hoạt động của các cơ quan, tô chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các vụ việc điều tra chống trợ câp của nước ngoài.
i) Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng tại địa phương;
Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thấm quyên;
Thực hiện việc kiểm soát họp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện thực hiện các nội dung liên quan đên bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng;
Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thấm quyền;
Quản lý hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội tại địa phương; tạo điều kiện để tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quỵên lợi người tiêu dùng hoạt động; thẩm định các đề án, kế hoạch hoạt động của tô chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh quyết định giao thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước; giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ khi giao cho tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng thực hiện;
Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động hòa giải của tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương theo quy định của pháp luật;
Báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thấm quyền cấp trên.
k) Về quản lý thị trường:
Phối hợp với Cục Quản lý thị trường đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường địa phương tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng, nội dung kiêm tra, thanh tra với các lực lượng có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra của tỉnh.
l) Về hội nhập kinh tế quốc tế:
Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kê hoạch, chương trình, các quy định vê hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương;
Tích cực phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch thực thi các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;
Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về hội nhập kinh tế quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.
m) Về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh:
Quản lý hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài;
Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.
6. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyên của Uy ban nhân dân tỉnh.
7. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn trong lĩnh vực công thương; quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật.
8. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực công thương.
9. Thực hiện hợp tác quốc tế về công thương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh;
10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đối với Phòng Kinh tế thành phố hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và chức danh chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp xã.
11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước vê công thương.
12. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương; tiếp công dân, xử lý thư đơn, giải quyêt khiêu nại, tô cáo, phòng chông tham nhũng, lãng phí theo quy định pháp luật hoặc theo sự phân câp, ủy quyên của ủy ban nhân dân tỉnh.
13. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra và Văn phòng thuộc Sở Công Thương; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ câu ngạch công chức; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghê nghiệp và sô lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chê độ tiên lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đôi với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Uy ban nhân dân tỉnh; tham mun cho Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu Thợ giỏi và Nghệ nhân cấp tỉnh.
14. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.
15. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương.
16. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan nhà nước cấp trên.