Cơ cấu tổ chức

I) Lãnh đạo Sở: 

1. Đồng chí Dương Đức Đằng, Giám đốc Sở:  

- Là người đứng đầu Sở; lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành hoạt động chung của Sở theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công thương về mọi hoạt động của Sở.
- Chỉ đạo quản lý toàn diện các lĩnh vực công tác của Sở và phụ trách trực tiếp: Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp và thương mại; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính; công tác thanh tra; công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, đầu tư phát triển cụm công nghiệp.
- Ký các văn bản tờ trình, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương.
- Ký các loại giấy phép, giấy chứng nhận và các loại chứng chỉ, đăng ký, thông báo… thuộc lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiến thẩm định của đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách.
- Ủy quyền cho một đồng chí Phó Giám đốc điều hành các hoạt động của cơ quan khi đi công tác vắng.
- Chủ tài khoản của cơ quan Sở.
- Đơn vị phụ trách: Văn phòng; Thanh tra; Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp.
- Đơn vị sinh hoạt: Thanh tra.
- Tham gia các Ban chỉ đạo của Tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh phân công.
2. Đồng chí Ngô Minh Kim, Phó giám đốc Sở
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác: Thương mại nội địa; công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý xuất nhập khẩu.
- Là người được uỷ quyền thứ nhất ký thay chủ tài khoản và điều hành công việc của cơ quan khi đồng chí Giám đốc Sở đi vắng.
- Thẩm định và ký thay Giám đốc Sở những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách sau khi đã thống nhất nội dung với Giám đốc Sở.
- Đơn vị phụ trách: Phòng Thương mại; phòng Xuất nhập khẩu.
- Đơn vị sinh hoạt: Phòng Thương mại.
- Tham gia các Ban chỉ đạo của Tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Giám đốc Sở phân công.
3. Đồng chí Bùi Quang Hưng, Phó giám đốc Sở
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác: Quản lý năng lượng; quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; công tác Kỹ thuật an toàn & môi trường công nghiệp.
- Thẩm định và ký thay Giám đốc Sở những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách sau khi đã thống nhất nội dung với Giám đốc Sở.
- Đơn vị phụ trách: Phòng Năng lượng; phòng Công nghiệp; phòng Kỹ thuật an toàn.
- Đơn vị sinh hoạt: Phòng Năng lượng.
- Tham gia các Ban chỉ đạo của Tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Giám đốc Sở phân công.
II) Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: 

1) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: 

+ Văn phòng Sở 

+ Phòng Thanh tra 

+ Phòng Năng lượng 

+ Phòng Kỹ thuật an toàn

+ Phòng Thương mại 

+ Phòng Công nghiệp 

+ Phòng Xuất nhập khẩu 

2) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 

+ Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại và Phát triển cụm công nghiệp