Thông tin tổng quan

Quan điểm, định hướng, mục tiêu của chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Ninh Bình

20/07/2022

Quan điểm xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Ninh Bình Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả họp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và ...

Danh mục dự án ưu tiên thu hút và kêu gọi đầu tư 2016 -2020 tỉnh Ninh Bình

11/07/2019

Ngày 10-12-2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh mục 22 dự án ưu tiên thu ...

Các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng website và hộp thư điện tử với tên miền dung riêng cho doanh nghiệp năm 2013

21/06/2019

STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP SẢN PHẨM, LĨNH VỰC SXKD CHÍNH SỐ ĐIỆN ...

Danh sách các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến tháng 6/2014

21/06/2019

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI NGÀY GIẤY PHÉP HẾT HẠN ĐỊA ĐIỂM SỬ DỤNG VLN CÔNG NGHIỆP GHI CHÚ   Thị xã ...

Các doanh nghiệp doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2014

21/06/2019

STT Tên Doanh nghiệp Ngành nghề SX, KD Giám Đốc Địa chỉ Số điện thoại Email I Doanh nghiệp ...