Quy hoạch ngành công thương


Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề gắn với du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

20/06/2019

Ngày 28 tháng 8 năm 2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề gắn với du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

20/06/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.  

Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

20/06/2019

Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025