Chợ

Danh mục các chợ được đầu tư nâng cấp

20/06/2019

STT Địa bàn Tên chợ Diện tích chợ Kết cấu nhà chợ chính Bộ phận phụ trợ Năm XD Vốn ...

Danh mục các chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/06/2019

Stt Tên chợ Địa chỉ Phân hạng chợ Hạng I Hạng II Hạng III Ghi chú I Thành phố Ninh ...