Thông tin lãnh đạo

I) Lãnh đạo Sở: 
1) Giám đốc: 
+ Ông DƯƠNG ĐỨC ĐẰNG 

- Điện thoại: 0229.3.874.623 

- Mail: dangdd.ct@ninhbinh.gov.vn

2) Phó Giám đốc: 
+ Ông NGÔ MINH KIM 
- Điện thoại: 0229.3.873.411 

- Mail: kimnm.ct@ninhbinh.gov.vn

3) Phó Giám đốc: 
+ Ông BÙI QUANG HƯNG 
- Điện thoại: 0229.3.871.047 

- Mail: hungbq.ct@ninhbinh.gov.vn

 

II) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: 

+ Văn phòng Sở 

- Chánh Văn phòng: Ông Phạm Ngọc Quang

- Điện thoại: 0229.3.872.517 

- Email: quangpn.ct@ninhbinh.gov.vn

+ Phòng Thanh tra 

- Chánh Thanh tra: Bà Đỗ Thị Giàn

- Điện thoại: 0229.3.896.438 

- Email: giandt.ct@ninhbinh.gov.vn

+ Phòng Năng lượng 

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Việt Hùng

- Điện thoại: 0982.164.065

- Email: hungnv.ct@ninhbinh.gov.vn

+ Phòng Kỹ thuật an toàn 

- Trưởng phòng: Ông Đào Thanh Tân

- Điện thoại: 0229.3.883.293 

- Email: tandt.ct@ninhbinh.gov.vn

+ Phòng Thương mại 

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Khải Hoàn

- Điện thoại: 0229.3.874.350 

- Email: hoannk.ct@ninhbinh.gov.vn

+ Phòng Công nghiệp 

- Trưởng phòng: Ông Lê Văn Hoan

- Email: hoanlv.ct@ninhbinh.gov.vn

- Điện thoại: 0229.3.886.215 

+ Phòng Xuất nhập khẩu 

- Trưởng phòng: Ông Đỗ Ngọc Tân

- Điện thoại: 0229.3.883.300 

- Email: tandn.ct@ninhbinh.gov.vn

2) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 

+ Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp 

- Giám đốc: Vũ Văn Hưng

- Điện thoại/Fax: 0229.3.887.504; 0229.3.883370 
- Email: hungvv.ct@ninhbinh.gov.vn

- Điện thoại: 0229.3.988.686
- Email: ttkcxttmptccn.ct@ninhbinh.gov.vn