Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực thi công vụ đối với phòng Công nghiệp

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-TTr ngày 05/3/2024 của Chánh Thanh tra Sở Công thương về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực thi công vụ đối với Phòng Công nghiệp, ngày 18/3/2024, tại Hội trường tầng 2 (nhà A, Sở Công Thương Ninh Bình), Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra trên.

Dự buổi công bố quyết định thanh tra gồm Chánh thanh tra Sở Công Thương; các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 26/QĐ-TTr ngày 05/3/2024 của Chánh thanh tra Sở Công Thương; Lãnh đạo và công chức Phòng Công nghiệp. 
Tại Hội nghị Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 26/QĐ-TTr ngày 05/3/2024, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; thông báo thời gian và một số nội dung để chuẩn bị cho việc thanh tra trực tiếp. Theo đó, thời gian thanh tra trực tiếp đối với Phòng Công nghiệp từ ngày 18/3/2024 đến ngày 25/3/2024, các nội dung Đoàn sẽ tập trung thanh tra: Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Việc thực hiện cải cách hành chính; Việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng; Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong phòng do mình phụ trách, quản lý và việc thực thi công vụ của phòng.
 Phòng Công nghiệp nhất trí với nội dung kế hoạch thanh tra và thời gian thanh tra của Đoàn thanh tra; Phòng đã báo cáo tóm tắt kết quả việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực thi công vụ; Phòng sẽ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, cử cán bộ, công chức làm việc với Đoàn thanh tra khi Đoàn tiến hành thanh tra trực tiếp.


Tin tức: Đỗ Thị Bắc - Thanh tra Sở
 

Các bài viết đã đăng

Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 về an toàn thực phẩm của tỉnh làm việc với các Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCTN và việc thực thi công vụ đối với Phòng Công nghiệp

Giới thiệu Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Ninh Bình nhiệm kỳ 2024-2027

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu tại Công ty cổ phần - Tập đoàn AIQ

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019 - 2023

Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực thi công vụ đối với phòng Công nghiệp