Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 của Sở Công Thương Ninh Bình

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm ta và được phê duyệt tại các Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024 và Quyết định số 206/QĐ-SCT ngày 27/12/2023 của Giám đốc Sở Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2024 của Sở Công Thương Ninh Bình. 

Trên cơ sở Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 đã được phê duyệt, Giám đốc Sở Công Thương giao Thanh tra Sở chủ động thông báo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đến đối tượng được thanh tra, kiểm tra; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo theo đúng tiến độ thời gian, đáp ứng mục đích, yêu cầu và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra. 

Sở Công Thương tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Lam Giang, CCN Ninh Phong, thành phố Ninh Bình năm 2023

Theo đó, trong năm 2024, Sở Công Thương sẽ tổ chức thực hiện 07 cuộc thanh tra đối với 09 tổ chức; 09 cuộc kiểm tra đối với 37 tổ chức trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở (gồm: phòng, chống tham nhũng; điện lực; vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất; kinh doanh xăng dầu; an toàn thực phẩm; kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thương mại điện tử; quản lý cụm công nghiệp; khuyến công; kinh doanh bán buôn rượu, thuốc lá). 
Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế năm 2024 Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Công thương và đề nghị điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với thực tế.
Chi tiết xem tại đây./. 

   Tin tức và ảnh: Nguyễn Thị Thắm  - Thanh tra Sở