Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCTN và việc thực thi công vụ đối với Phòng Công nghiệp

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 và Quyết định số 26/QĐ-TTr ngày 05/3/2024 của Chánh thanh tra Sở Công thương về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc thực thi công vụ đối với Phòng công nghiệp, trong thời gian từ ngày 18/3/2024 đến ngày 25/3/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại phòng Công nghiệp thuộc Sở. 

Ngày 06/5/2024, Chánh thanh tra Sở Công Thương đã ký ban hành Kết luận số 42/KL-TTr, tại Kết luận đã nêu rõ những kết quả đã đạt được và các nội dung còn tồn tại trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực thi công vụ của Phòng Công nghiệp trong năm 2023, cụ thể: 
Về kết quả đạt được: Năm 2023, Phòng Công nghiệp đã triển khai thực hiện các quy định trong công tác phòng chống tham nhũng. Các  nhiệm vụ của Phòng  về cơ bản đã được quán triệt và triển khai thực hiện, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Cán bộ, công chức Phòng Công nghiệp luôn nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những điều cán bộ, công chức không được làm; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan. 
Bên cạnh những ưu điểm, kết luận thanh tra cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Phòng Công nghiệp và đưa ra các kiến nghị đối với Phòng Công nghiệp nhằm nghiêm túc triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và chất lượng công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể: 
1. Thường xuyên chỉ đạo các công chức thuộc quyền quản lý cập nhật, nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định pháp luật về PCTN; đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; Thường xuyên rà soát đối tượng công chức thuộc danh mục phải chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Luật PCTN 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ để thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo thời hạn theo quy định.
2. Tiếp tục tham mưu triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của phòng được giao tại Quyết định số 128/QĐ-SCT ngày 19/9/2022 của Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc cơ quan Sở Công Thương. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của phòng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao phụ trách.
3. Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức trong Phòng chủ động tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường quản lý cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và trong việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan.
4. Phòng tổ chức kiểm điểm, xác định làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại đã được chỉ ra.
Tại buổi công bố Kết luận thanh tra ngày 09/5/2024, Chánh thanh tra Sở Công Thương, Đoàn thanh tra đã yêu cầu Phòng công nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức khắc phục tất cả các tồn tại trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực thi công vụ mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra và báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn thanh tra trước ngày 30/5/2024./.
Toàn văn Kết luận thanh tra số 42/KL-TTr xem tại đây

Tin tức: Đỗ Thị Bắc - Thanh tra Sở
 

Các bài viết đã đăng

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2024

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin cho Hệ thống trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 về an toàn thực phẩm của tỉnh làm việc với các Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCTN và việc thực thi công vụ đối với Phòng Công nghiệp

Giới thiệu Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Ninh Bình nhiệm kỳ 2024-2027