Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 960/KH-BCĐ về kế hoạch Hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công thương Ninh Bình năm 2024 nhằm thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể ưu tiên để thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024: “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.

Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể như sau:
- 60% doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp ứng dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất để tăng năng suất, hiệu quả hoạt động, giảm phát thải.
- 40% cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở Công thương có sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
- 100% hệ thống thông tin được khai báo, cập nhật thông tin trên Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ
Căn cứ Kế hoạch này, các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Công thương phải cụ thể hóa thành các nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đối với các nhiệm vụ được phân công phụ trách. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ yêu cầu phải gắn kết, đồng bộ thực hiện cùng với các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại các Đề án và Kế hoạch về chuyển đổi số của Sở. Tập trung, chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể thuộc trách nhiệm, phạm vi quản lý. Quá trình triển khai thực hiện chủ động đề xuất, báo cáo những khó khăn, vướng mắc với Lãnh đạo Ban chỉ đạo để được giải quyết kịp thời.
Văn phòng Sở: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các phòng, đơn vị của Sở theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Kế hoạch. Định kỳ kiểm tra, đánh giá, và tổng hợp kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc (nếu có) của các thành viên Ban chỉ đạo; các phòng và đơn vị của Sở để kịp thời báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Ban chỉ đạo xem xét, giải quyết.
Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Chịu trách nhiệm điều phối của thành viên Ban chỉ đạo Sở; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Sở, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.
Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Quốc Bình - VP. Sở
 

Các bài viết đã đăng

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2024

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và Cải cách hành chính” trong Cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin cho Hệ thống trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025

Kế hoạch phát động cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Công thương Ban hành Kế hoạch cung cấp Danh mục Dữ liệu mở năm 2023

Một số lưu ý khi doanh nghiệp đăng ký, thông báo website thương mại điện tử với Bộ Công Thương

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ