Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió

Ngày 01/11/2023, Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BCT Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió. 

Theo đó, Thông tư mới ban hành bao gồm 4 chương, 13 điều với các quy định cụ thể về:
1. Phương pháp xác định giá phát điện của nhà máy điện mặt trời và điện gió. Phương pháp xây dựng giá cố định bình quân và xây dựng giá vận hành, bảo dưỡng cố định của nhà máy điện mặt trời, điện gió.
2. Trình tự xây dựng, ban hành khung giá phát điện và thủ tục hồ sơ đề nghị phê duyệt khung giá phát điện.
 

Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương chủ trì rà soát các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.


Ban hành kèm theo là phụ lục các thông số được sử dụng tính toán khung giá phát điện như: Thông số vận hành, tỷ lệ các nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư, thời gian trả nợ bình quân…
Thông tư số 19/2023/TT-BCT ngày 01/11/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 12 năm 2023. Chi tiết Thông tư xem tại đây./.

Lê Quân – Phòng Năng lượng