Bổ sung cửa khẩu và tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sở Công Thương Ninh Bình nhận được thông báo của Sở Công Thương Hà Giang về việc bổ sung 01 cặp cửa khẩu và 02 tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chi tiết cụ thể như sau:

1. Về cặp cửa khẩu và các tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung được bổ sung
1.1. Cặp cửa khẩu được bổ sung thực hiện việc cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế: Cặp cửa khẩu Xín Mần ( Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc).     
1.2. Các tuyến vận tải hành khách, hàng hóa giữa khu vực biên giới hai nước
 a) Tuyến đường Hà Giang - cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) - cửa khẩu Thiên Bảo - Văn Sơn (Trung Quốc): Đây là tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế giữa khu vực biên giới của hai nước từ Hà Giang đi cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) - Thiên Bảo (Trung Quốc) đến châu Văn Sơn và ngược lại. Việc cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 17 Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ; theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Giang cấp giấy phép vận tải (loại A, B, C) cho phương tiện tham gia hoạt động vận tải tuyến vận tải thuộc khu vực biên giới giữa hai nước.
Về phạm vi, tuyến đường hoạt động: Các phương tiện được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung được phép hoạt động vận tải giữa hai nước theo phương thức từ điểm đến điểm; xuất nhập cảnh tại cùng một cửa khẩu (không áp dụng đối với phương tiện vận tải khách du lịch hoặc theo hợp đồng); được phép dừng nghỉ tại các bến xe khách, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ theo dọc hành trình đã được công bố. 
b) Tuyến đường Hà Giang - Cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) - Cửa khẩu Đô Long – Văn Sơn (Trung Quốc): Đây là tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế giữa khu vực biên giới của hai nước từ Hà Giang đi cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) - cửa khẩu Đô Long (Trung Quốc) đến châu Văn Sơn và ngược lại. Việc cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 17 Nghị định 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ, theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Giang cấp giấy phép vận tải (loại A, B, C) cho phương tiện tham gia hoạt động vận tải tuyến vận tải thuộc khu vực biên giới giữa hai nước.
Về phạm vi, tuyến đường hoạt động: Các phương tiện được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung được phép hoạt động vận tải giữa hai nước theo phương thức từ điểm đến điểm; xuất nhập cảnh tại cùng một cửa khẩu (không áp dụng đối với phương tiện vận tải khách du lịch hoặc theo hợp đồng); được phép dừng nghỉ tại các bến xe khách, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ theo dọc hành trình được cơ quan có thẩm quyền công bố.
2. Đối với việc thực hiện cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt - Trung tại cửa khẩu Xín Mần - Đô Long
Hai bên đã tổ chức lễ khôi phục thông quan hàng hóa vào hồi 10 giờ 00 phút giờ Bắc Kinh (09 giờ 00 phút giờ Hà Nội) ngày 30/3/2023; việc cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế qua cặp cửa khẩu Xín Mần - Đô Long, tạm thời thực hiện theo Thông báo số 44/TB-BQLKKT ngày 03/4/2023 của BQL khu kinh tế tỉnh Hà Giang về việc khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu song phương Xín Mần, Việt Nam - Đô Long, Trung Quốc.
3. Về việc đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến Một cửa quốc gia Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và thủ tục cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung được quy định tại Điều 16, Điều 17, Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới.
Sở Công Thương thông tin để các doanh nghiệp biết, chủ động hoạt động thông quan xuất nhập khẩu.

Chi tiết Văn bản số 444/SCT-QLTM ngày 13/4/2023 của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang xem tại đây.

Duy Phương - P. XNK