Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

- Trong thời hạn 38 giờ làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xác nhận công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân.

 

Thời hạn giải quyết

38 giờ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật bao gồm:

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 48/2011/TT-BCT.

+ Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá.

+ Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến phân bón (Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn cơ sở hoặc áp dụng Tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc các quy định kỹ thuật khác.

+ Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Thông tư 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ Công Thương quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 48/2011/TT-BCT.  Tải về

 

Kết quả thực hiện

Thông báo xác nhận công bố hợp quy