Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP NGÀY 15/3/2024 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP

Ngày 15/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017  và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020. Nghị định này được kỳ vọng sẽ khắc phục tồn tại, hạn chế của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP mở ra định hướng quan trọng tăng cường hoạt động quản lý, thúc đẩy và phát huy vai trò của các CCN trong phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/5/2024, gồm 7 chương và 38 Điều:
- Chương I: Quy định chung (gồm 03 Điều từ Điều 1 đến Điều 3): Chương này chủ yếu quy định Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định; giải thích các từ ngữ của Nghị định, để thống nhất cách hiểu, áp dụng.
- Chương II: Phương án phát triển, thành lập, mở rộng CCN (gồm Mục 1 Phương án phát triển CCN với 04 Điều, từ Điều 4 đến Điều 7; Mục 2 Thành lập, mở rộng CCN với 05 Điều, từ Điều 8 đến Điều 12).
- Chương III: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN (gồm 07 Điều, từ Điều 13 đến Điều 19).
- Chương IV: Đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN (gồm 05 Điều, từ Điều 20 đến Điều 24).
- Chương V: Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển CCN (gồm 03 Điều, từ Điều 25 đến Điều 27) để làm căn cứ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển CCN.
- Chương VI: Quản lý nhà nước đối với CCN (gồm 07 Điều từ Điều 28 đến Điều 34).
- Chương VII: Điều khoản thi hành (gồm 04 Điều từ Điều 35 đến Điều 38):
    Chi tiết xem tại đây./.


                            Lê Văn Hoan – Phòng Công nghiệp