Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày 24/10/2023 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, cụ thể như sau:

- Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP).
- Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP).
- Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP).
Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được công khai, đầy đủ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.ninhbinh.gov.vn và trang web của Sở theo quy định.

Chi tiết Quyết định số 907/QĐ-UBND xem tại đây./.

Trịnh Trọng Dũng - Phó CVP Sở