Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho các đơn vị để hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-SCT ngày 30/12/2022 của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 46/QĐ-SCT ngày 14/3/2023 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Sở Công Thương công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chi tiết Quyết định xem tại đây, Biểu xem tại đây./.

Hồng Vân - VP Sở