Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Công Thương

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-SCT ngày 14/11/2023 của Sở Công Thương về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023.

Sở Công Thương công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2023. Chi tiết Quyết định xem tại đây; Biểu chi tiết xem tại đây./.

Hồng Vân - VP Sở