Công khai dự toán bổ sung năm 2023 Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ, kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sử dụng nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-SCT ngày 08/12/2023 của Sở Công Thương về việc giao bổ sung nhân sách tỉnh năm 2023 kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sử dụng nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.

Sở Công Thương công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2023. Chi tiết  xem tại đây./.

Hồng Vân - VP Sở