Công khai dự toán điều chỉnh tăng năm 2024

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh Cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sane văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014-2024) và tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-SCT ngày 03/5/2024 của Sở Công Thương Ninh Bình về việc giao bổ sung ngân sách tỉnh năm 2024 kinh phí tổ chức tuần du lịch Ninh Bình năm 2024;

Sở Công Thương Công khai dự toán điều chỉnh tăng năm 2024. Chi tiết xem tại đây./.

Hồng Vân - VP Sở