Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho đơn vị trực thuộc năm 2023

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2023 cho Sở Công Thương để tổ chức Hội thảo khoa học "Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương";

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SCT ngày 21/8/2023 của Sở Công Thương về việc giao bổ sung ngân sách tỉnh năm 2023 Kinh phí tổ chức hội thảo khoa học "Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương".

Sở Công Thương công bố dự toán. Chi tiết Quyết định xem tại đây, Biểu chi tiết xem tại đây./.

Hồng Vân - VP Sở