Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ thông báo số 3024/TB-STC ngày 14/10/2023 của Sở Tài chính về thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022 tại sở Công Thương Ninh Bình;

Sở Công Thương việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Chi tiết xem tại đây, biểu chi tiết xem tại đây./.

Hồng Vân - VP Sở