Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Công Thương đã được phê duyệt và Quyết định thanh tra số 79/QĐ-TTr ngày 05/9/2023 của Chánh Thanh tra Sở Công Thương Ninh Bình v/v thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp, trong thời gian từ ngày 18/9/2023 đến ngày 29/9/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp. Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, ngày 27/10/2023, Chánh Thanh tra Sở Công Thương đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 110/KL-TTr.  

Ngày 31/10/2023, tại Hội trường tầng 3 Sở Công Thương, Thanh tra Sở Công thương đã tổ chức hội nghị công bố Kết luận thanh tra trên. Kết quả thanh tra cụ thể như sau:
Trong năm 2022 và 8 tháng năm 2023, Trung tâm đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Hàng năm, căn cứ các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của Sở Công Thương về PCTN, tiêu cực, Trung tâm đã xây dựng và ban hành các kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm, chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm; tổ chức thực hiện các kế hoạch chương trình trên phù hợp với thực tế của đơn vị và đã đạt được những kết quả nhất định; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được Thủ trưởng đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện (thực hiện công khai minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, NSNN; công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ; xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế, chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn); Thủ trưởng đơn vị đã gương mẫu và chỉ dạo cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý chấp hành các quy định về PCTN. Đến nay, chưa phát hiện tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về PCTN, tiêu cực.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, Trung tâm vẫn còn một số tồn tài như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN chưa phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức; Trung tâm chưa xây dựng và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình; chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định tại Điều 56 Luật PCTN chưa cao…
Với kết quả thanh tra như trên, Thanh tra Sở đã kiến nghị Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp thực hiện các nội dung nhằm giúp Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tiếp tục duy trì, phát huy các kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục các tồn tại nêu tại Kết luận thanh tra, như: Thường xuyên chỉ đạo cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý cập nhật, nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN; đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, người lao động; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; Chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm; Nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm…
Tại Hội nghị công bố Kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Công Thương đã đề nghị Trung tâm chỉ đạo khắc phục các nội dung còn tồn tại và thực hiện nghiêm túc các kiến nghị đã nêu tại Kết luận thanh tra số 110/KL-TTr ngày 27/10/2023.

Toàn văn Kết luận thanh tra số 110/KL-TTr xem tại đây./.

Nguyễn Thị Thắm - Thanh tra Sở