Kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình

Ngày 13/11/2023, Ủy ban nhân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình. 

Theo đó, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo; đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng; đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh hội nhập quốc tế về kinh tế.
Các ủy viên thường trực gồm: đồng chí Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đặng Đức Tân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Dương Đức Đằng, Giám đốc Sở Công Thương; đồng chí Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Các ủy viên là Lãnh đạo các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế.
Giao Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; Công an tỉnh là cơ quan tham mưu giúp Ban Chỉ đạo trong lĩnh vực hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng; Sở Công Thương là cơ quan tham mưu tổng hợp, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo trong lĩnh vực hội nhập quốc tế về kinh tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu giúp Ban Chỉ đạo trong lĩnh vực hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị về Hội nhập quốc tế năm 2023. Ảnh: Duy Phương

Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh có các chức năng và nhiệm vụ sau:
1. Tham mưu giúp UBND tỉnh đề ra định hướng, giải pháp, chính sách liên quan về hội nhập quốc tế; xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.
2. Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp về hội nhập quốc tế và giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế.
3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hội nhập quốc tế cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
4. Thu thập, tổng hợp thông tin, đề xuất và tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế những nội dung liên quan đến hội nhập quốc tế theo quy định hiện hành.
5. Tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tình hình triển khai các nhiệm vụ về hội nhập quốc tế.
6. Đầu mối trong việc phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ về hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hội nhập quốc tế theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.
Chi tiết tại văn bản đính kèm./.


Chu Minh Tuấn - phòng Xuất nhập khẩu