Sở Công Thương công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

Ngày 11/10/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-SCT Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015.

Các nội dung công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công thương phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 172/QĐ-UBND.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 149/QĐ-SCT ngày 31/10/2022 của Sở Công Thương.

Chi tiết Quyết định số 172/QĐ-SCT xem tại đây./.

Tin tức: Trịnh Dũng - VP Sở