Sở Công Thương Khảo sát dự án nâng cao độ võng dây dẫn tuyến đường dây 22kV lộ 472 E23.14 tại huyện Hoa Lư

Ngày 21/08/2023, Sở Công Thương tiến hành khảo sát công trình nâng cao độ võng tuyến đường dây 22kV lộ 472 E23.14 phục vụ công tác GPMB dự án tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF - giai đoạn 1 theo đề nghị của UBND huyện Hoa Lư.

Thực hiện công tác GPMB dự án tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF. Đến nay, UBND huyện Hoa Lư đã cơ bản thực hiện xong công tác GPMB trên phần đất nông nghiệp và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án (đạt khoảng 96% chiều dài tuyến cần GPMB), tuy nhiên trong quá trình triển khai có tuyến đường dây 22kV lộ 472 E23.14 do Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình quản lý cần phải nâng cao độ võng. 

 Hiện trường tại tuyến đường dây 22kV lộ 472 E23.14


Công trình Nâng cao khoảng cột 27.35 đến cột 27.36 tuyến đường dây 22kV lộ 472 E23.14 phục vụ công tác GPMB dự án tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF - giai đoạn 1 do UBND huyện Hoa Lư làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu xem xét, kiểm tra thực địa hiện trường và để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ GPMB bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án, Sở Công Thương nhất trí với đề nghị của UBND huyện Hoa Lư về việc di chuyển, nâng cao khoảng cột 27.35 đến cột 27.36 tuyến đường dây 22kV lộ 472 E23.14 phục vụ công tác GPMB dự án tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF – giai đoạn 1 huyện Hoa Lư. 
Đề nghị sau khi di chuyển các tuyến đường điện phải đảm bảo an toàn hành lang lưới điện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ và không ảnh hưởng đến các dự án của các tổ chức và cá nhân trong khu vực.
Kết quả kiểm tra của Sở Công Thương là một cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Lê Quân - Phòng Năng lượng