Sở Công Thương kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình điện dự án: Xây dựng đoạn tuyến đường dây 110kV (Ninh Bình – Bỉm Sơn)

Ngày 06/12/2023, Sở Công Thương tổ chức Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình điện dự án: Xây dựng đoạn tuyến đường dây 110kV (Ninh Bình – Bỉm Sơn)… Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình - chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công xây lắp, đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị tư vấn giám sát.

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương đã kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan; Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan; Kiểm tra sự tuân thủ các quy định khác của pháp luật về xây dựng có liên quan.
Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường và xem xét hồ sơ quản lý chất lượng, các báo cáo của Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan cho thấy các hạng mục đã thi công xong, đoạn tuyến đường dây 110kV mạch kép từ cột số 09 đến cột số 13 đường dây Ninh Bình - Bỉm Sơn; cơ bản phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của thiết kế.
 

Hiện trường tại tuyến đường dây 100kV Ninh Bình – Bỉm Sơn


Về sự tuân thủ các quy định của pháp luật thông qua các nội dung đã kiểm tra. Các chủ thể tham gia xây dựng công trình đảm bảo điều kiện quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các bước chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, hồ sơ hoàn công đầy đủ, đáp ứng yêu cầu theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Trên cơ sở báo cáo của Chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia xây dựng công trình, ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, Sở Công Thương đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình. Kết quả kiểm tra của Sở Công Thương là một cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Lê Quân – Phòng Năng lượng