Thông báo khuyến khích các tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến

Ngày 16/10/2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến đồng thời tăng tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Sở Công Thương cung cấp các dịch vụ công trực tuyến áp dụng mức thu phí theo quy định tại Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính khi nộp hồ sơ trực tuyến kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025 đối với các dịch vụ công sau:

STT

Tên TTHC

Phí hiện tại theo Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016

Phí theo Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 bằng 90% mức thu phí hiện tại

1

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

3.500.000 đồng

3.150.000 đồng

2

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

1.750.000 đồng

1.575.000 đồng

 

Sở Công Thương trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Trịnh Trọng Dũng - VP Sở