Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

Thực hiện quy định của Luật tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Sở Công Thương ban hành Thông báo số 2463/TB-SCT về lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình tại Bộ phận tiếp công dân của Sở năm 2024 của Sở cụ thể như sau:
Về thời gian: 01 ngày/tháng, trong giờ hành chính:
- Buổi sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ.
- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Công Thương năm 2024 vào Thứ Ba các ngày cụ thể sau:
- Ngày 09 tháng 01 năm 2024;
- Ngày 06 tháng 02 năm 2024;
- Ngày 12 tháng 3 năm 2024;
- Ngày 09 tháng 4 năm 2024;
- Ngày 07 tháng 5 năm 2024;
- Ngày 11 tháng 6 năm 2024;    - Ngày 09 tháng 7 năm 2024;
- Ngày 13 tháng 8 năm 2024;
- Ngày 10 tháng 9 năm 2024;
- Ngày 08 tháng 10 năm 2024;
- Ngày 12 tháng 11 năm 2024;
         - Ngày 10 tháng 12 năm 2024.
Địa điểm: Tại trụ sở làm việc Sở Công Thương Ninh Bình (Số 3, đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

   Nguyễn Thị Lý - Thanh tra Sở