Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành, Sở Công Thương đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nghiên cứu, tham gia ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung nêu trênvà gửi về Sở Công Thương trước ngày 18/6/2023.
Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung xem tại đây./.


Lê Hoan - Phòng Công nghiệp