Triển khai thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.

Đây là một chương trình mang tính chiến lược quan trọng cho hoạt động khuyến công, nhằm định hướng các hoạt động khuyến công tập trung vào những ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thế mạnh, chủ lực của tỉnh tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động theo hướng công nghiệp hóa, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững.
Bên cạnh vai trò là cơ sở để xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí khuyến công của địa phương, Chương trình này còn là điều kiện thuận lợi để tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các nguồn kinh phí khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đoàn thăm quan cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công

hoạt động có hiệu quả.

Đây là một chương trình mang tính chiến lược quan trọng cho hoạt động khuyến công, nhằm định hướng các hoạt động khuyến công tập trung vào những ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thế mạnh, chủ lực của tỉnh tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động theo hướng công nghiệp hóa, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững.
Bên cạnh vai trò là cơ sở để xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí khuyến công của địa phương, Chương trình này còn là điều kiện thuận lợi để tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các nguồn kinh phí khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 được xây dựng trên cơ sở các nội dung quy định của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, đồng thời lồng ghép nội dung xã hội hóa các thành phần kinh tế, các nguồn lực khác cùng tham gia một số các chương trình. Chương trình gồm 8 nội dung: đào tạo nghề, truyền nghề; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, thành lập và khởi sự doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ vào sản xuất công nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin; hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và chương trình nâng cao năng lực quản lý và năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.
Chương trình cũng đưa ra những mục tiêu cụ thể để thực hiện đến năm 2025 gồm: Đào tạo, nâng cao tay nghề cho khoảng 280 lao động của các cơ sở công nghiệp nông thôn; tổ chức 10 khóa học khởi sự và nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng 02 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới hoặc công nghệ mới; hỗ trợ 50 lượt cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến; hỗ trợ 05 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; tổ chức 10 lớp phổ biến kiến thức cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, năng lực sản xuất sạch hơn; hỗ trợ xây dựng 03 mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tư vấn và hỗ trợ áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn cho 10 lượt doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; tổ chức 03 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; 05 lần tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm hàng CNNT cấp khu vực; hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm cho 08 cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia; tổ chức 04 lượt học tập, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm CNNTTB; hỗ trợ xây dựng 10 chương trình truyền hình, truyền thanh; 05 lượt hỗ trợ xuất bản ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp và 05 lượt hỗ trợ các hình thức tuyên truyền khác; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 02 cụm công nghiệp; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho 02 cụm công nghiệp; hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 05 cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, CCN; tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ khuyến công; tổ chức 03 đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công trong nước; chi thù lao cộng tác viên khuyến công hằng năm. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình khoảng 65.900 triệu đồng (trong đó kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 25.200 triệu đồng, chiếm 38% tổng kinh phí thực hiện; kinh phí các thành phần kinh tế tham gia 40.700 triệu đồng, chiếm 62% tổng kinh phí thực hiện).
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm tại địa phương theo các nội dung của Chương trình này; tham mưu UBND tỉnh xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về hoạt động khuyến công của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế từng giai đoạn và nâng cao hiệu quả trong hoạt động khuyến công; chỉ đạo Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án được giao; tổ chức, điều hành hoạt động khuyến công và mạng lưới cộng tác viên khuyến công thực hiện tốt việc phát hiện, đề xuất hỗ trợ các ý tưởng mới, độc đáo trong sản xuất, chế biến sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đi vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn. Sở Công Thương là đầu mối hướng dẫn, xử lý những vướng mắc liên quan đến hoạt động khuyến công; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình cho phù hợp các quy định của Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu của chương trình đề ra.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã có văn bản triển khai Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021 đến UBND các huyện, thành phố và Trung tâm khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình để các đơn vị triển khai hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn các nội dung Chương trình, kinh phí nhà nước hỗ trợ cho từng chương trình, đề án hàng năm để các cơ sở CNNT biết, đăng ký thực hiện.
                                                                                                   Bài viết và ảnh: Hoàng Thị Thùy - Phòng QLCN