UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2024

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2024 (sau đây gọi tắt là DDCI).

Theo đó, thực hiện Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) và Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 28/06/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình. 
Với mục đích tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng tham mưu, điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trên tất cả các lĩnh vực. Tạo kênh thông tin tin cậy, minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia  đóng góp ý kiến khách quan, hiệu quả, xây dựng và nâng cao chất lượng điều hành  kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương và của các sở, ban, ngành trong tỉnh. Kết quả khảo sát DDCI làm cơ sở để nghiên cứu đưa ra các giải pháp thiết  thực nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh  tranh cấp tỉnh (PCI); khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác điều  hành của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về DDCI trong  năm 2024 của tỉnh. VP UBND tỉnh, Tổ Công tác DDCI, Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện.
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Bích Ngọc - VP Sở

Các bài viết đã đăng

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2024

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin cho Hệ thống trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 về an toàn thực phẩm của tỉnh làm việc với các Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCTN và việc thực thi công vụ đối với Phòng Công nghiệp

Giới thiệu Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Ninh Bình nhiệm kỳ 2024-2027