Khiếu Nại

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
05/TT-TTCP 01/10/2021 Thanh tra Chính phủ 05/TT-TTCP Thông tư 05/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Chính phủ 124/2020/NĐ-CP Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
02/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại 02/2011/QH13