Khoáng sản

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
03/UBND-VP3 03/01/2020 UBND tỉnh Ninh Bình 03/UBND-VP3 Triển khai Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than