Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
04/2015/QĐ-TTg 20/01/2015 04/2015/QĐ-TTg Quyết định quy định về an toàn trong hoạt động dầu khí
39/2013/TT-BCT 30/12/2013 39/2013/TT-BCT Thông tư quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng
15/2013/TT-BKHCN 07/12/2013 15/2013/TT-BKHCN Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mó hóa lỏng
77/2012/TT-BTC 16/05/2012 77/2012/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ
41/2011/TT-BCT 16/12/2011 41/2011/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng
118/2011/NĐ-CP 16/12/2011 118/2011/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
12/2010/TT-BKHCN 30/07/2010 12/2010/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
11/2010/TT-BCT 29/03/2010 11/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng
107/2009/NĐ-CP 26/11/2009 107/2009/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng