Kinh doanh xăng dầu

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
17/2021/TT-BCT 15/11/2021 Bộ Công Thương 17/2021/TT-BCT Thông tư 17/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 38/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
47/2015/TT-BCT 11/12/2015 47/2015/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước
51/2014/TT-BCT 15/12/2014 51/2014/TT-BCT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu
39/2014/TTLT-BCT-BTC 29/10/2014 39/2014/TTLT-BCT-BTC Thông tư quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
11/2013/TT-BCT 18/06/2013 11/2013/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
53/2012/QĐ-TTg 22/11/2012 53/2012/QĐ-TTg Quyết định ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
1665/QĐ-BCT 05/04/2012 1665/QĐ-BCT : Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025
36/2009/TT-BCT 14/12/2009 36/2009/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu