Quản lý cạnh tranh

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
197/2014/TT-BTC 18/12/2014 Bộ Tài chính 197/2014/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
24/2014/TT-BCT 30/07/2014 24/2014/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp