Quản lý chợ

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
07/2003/TT-BKHĐT 09/03/2011 07/2003/TT-BKHĐT : Thông tư hướng dẫn lập các Dự án Quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ
12/2007/QĐ-BCT 26/12/2007 12/2007/QĐ-BCT Quyết định về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
67/2003/TT-BTC 07/11/2003 67/2003/TT-BTC Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ