Quản lý trung tâm thương mại, siêu thị

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
0529/TM-TTTN 31/01/2005 0529/TM-TTTN Công văn Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM
1371/2004/QĐ-BTM 24/09/2004 1371/2004/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại