Theo dõi thi hành pháp luật

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
04/2021/TT-BTP 21/06/2021 Bộ Tư pháp 04/2021/TT-BTP Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .
32/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Chính phủ 32/2020/NĐ-CP Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
14/2014/TT-BTP 15/05/2014 Bộ Tư pháp 14/2014/TT-BTP Thông tư số: 14/2014/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện trách nhiệm được giao tại Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chín
59/2012/NĐ-CP 23/07/2012 Chính phủ 59/2012/NĐ-CP Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật