Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Thủ tướng Chính phủ 58/2015/QĐ-TTg Quyết định 58/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
159/2015/TT-BTC 15/10/2015 Bộ Tài chính 159/2015/TT-BTC Thông tư 159/2015/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm
58/2015/NĐ-CP 16/06/2015 Chính phủ 58/2015/NĐ-CP Nghị định 58/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
188/2014/TT-BTC 10/12/2014 Bộ Tài chính 188/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
84/2014/NĐ-CP 08/09/2014 Chính phủ 84/2014/NĐ-CP : Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
44/2013/QH13 26/11/2013 Quốc hội 44/2013/QH13 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013