Tố cáo

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
03/2020/TT-BNV 27/07/2020 Bộ Nội vụ 03/2020/TT-BNV Thông tư 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Chính phủ 31/2019/NĐ-CP Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo
25/2018/QH14 12/06/2018 Quốc hội 25/2018/QH14 Luật Tố cáo số 25/2018/QH14